ojfia mqj;a
Apr 06, 2020 08:43 pm
úfhdajQ chka;" wjika fudfydf;a fma%ulS¾;sf.a mq;a mQ¾Kg lshQ ixfõ§ l;dj
jeä úia;r
Apr 06, 2020 11:57 am
oñ;a ish f*ianqla .sKqfï igykla fhdoñka Tyq j.d l, uqrex.d m,odfjys PdhdrEm lsysmhla iu.ska fyg fjkqfjka wo jjuq hkqfjka i|yka fldg ;sfnkjd'
jeä úia;r
Apr 06, 2020 11:42 am
fï jk úg ish,a,kaf.au wjOdkh fhduq ù we;s fldúä 19 fyj;a udrdka;sl fldfrdakd ffjrih f,dj mqrd ish wdêm;Hh m;=rj&
jeä úia;r
Apr 06, 2020 11:23 am
m%ùk ix.S;{ úlag¾ r;akdhl uy;df.a jeäuy,a mq;= jQ chka; r;akdhl uy;d foore msfhls'
jeä úia;r
b;d,s mqj;a
Feb 14, 2020 01:05 pm
n,dfmdfrd;a;= ñksiaiqj ðj;alrhs''fuh o n,dfmdfrd;=jls kS;Hdkql+, fkdjk f,ai b;d,sh isák ieu flfklaf.au''
jeä úia;r
Feb 01, 2020 09:03 am
fuu ,smsfhka ud b;d,sfha Èlalidoh iïnkaOj úfoaYslhka yg we;s .egÆ lsysmhlg ms,s;=re ,nd §ug
jeä úia;r
Oct 13, 2019 09:30 am
& jir .Kkdjla b;d,sfha /lshdjkayS ksr;j Ôj;a jkakdjQ úY%du úhg t<fUñka isák jeäysá ,dxlslhka fndfyda
jeä úia;r
WKqiqï mqj;a
Apr 06, 2020 04:08 pm
óg wu;rj fuys isá frdaiafuß ud.%Ü kï jQ 75 úhe;s c¾udkq cd;sl yoj;a frda.S ldka;djlao
jeä úia;r
Apr 06, 2020 03:07 pm
fldfrdakd jhsrih wdidokh ù iajhx ksfrdaOdkfha isá n%s;dkH w.ue;s fndßia fcdkaika yÈisfhau frday,a.; lr Tyqg Tlaiscka m%;sldr ,nd § we;s nj;a
jeä úia;r
Apr 06, 2020 12:02 pm
b;d,sfha tï'tia'iS ue.aks*sld u.S fk!ldfõ isá Y%S ,dxlsl iQmfõÈ wkqr fyar;a"
jeä úia;r
Apr 06, 2020 11:52 am
muqKq.u m%foaYfha msysá mqoa.,sl bvulg wkjirfhka we;=,a jQ mqoa.,fhl= wjidkfha§ fldfrdakd ffjrih
jeä úia;r
l,d f,dalfha f.disma
Apr 03, 2020 10:16 pm
fmdäu ldf,a ùrfhda lsh,d wms ys;kafka .y.kak" idOdrKh fjkqfjka fmkS isák wh .ek' Ñ;%má"
jeä úia;r
Apr 03, 2020 08:50 pm
we;s ù ;sfnk fldfrdkd jix.;h fya;=fjka fï jkúg ,xldju ;sfnkafka we¢ß kS;sh hgf;ahs' we¢ß kS;s iufha ish
jeä úia;r
Mar 30, 2020 10:52 pm
wfma rfÜ fj,d ;sfhkafka tl kdgHhl oelafld;a È.gu ta jf.au pß;j,g l;d lrkjd' uu úfoaY.; fj,d b|,d ,xldjg wdjg miafia
jeä úia;r
Mar 29, 2020 10:28 pm
óg wjqreÿ 10lg biair§ ta jf.a ojil ;uhs wef.a wdorh iajdñmqreIhd wfíj¾Ok nd,iQßh lshk
jeä úia;r
Recently Added Teledrama
Sihini (45)
06-04-2020
Viewed 9 times
Hiru Awidin Episode 64
06-04-2020
Viewed 8 times
Dawasa
06-04-2020
Viewed 2 times
Piyum Villa
06-04-2020
Viewed 3 times
Govibimata Arunalu
06-04-2020
Viewed 4 times
Dhaara
06-04-2020
Viewed 4 times
News 1st: Prime Time Sinhala News - 7 PM
06-04-2020
Viewed 7 times
Sidu Episode 956
06-04-2020
Viewed 19 times
Sanda Wimana Episode 42
06-04-2020
Viewed 33 times
ITN News
06-04-2020
Viewed 7 times
Aasa (67)
06-04-2020
Viewed 3 times
Surayangeth Suraya (980)
06-04-2020
Viewed 3 times
Season Ticket Episode 178
06-04-2020
Viewed 5 times
Derana News 6.55
06-04-2020
Viewed 17 times
Hiru News 6.55 PM
06-04-2020
Viewed 34 times
Siyatha News 12.00
06-04-2020
Viewed 34 times
Reality Show
Flashback Live in Halawakanda
29-11-2018
Viewed 1166 times
Hiru MEGA STAR Finale
07-10-2018
Viewed 1176 times
asd
asdf
Viewed 1152 times
Derana Star City 30-06-2018
30-06-2018
Viewed 1171 times
Sinhala News
News 1st: Prime Time Sinhala News - 7 PM
06-04-2020
Viewed 7 times
ITN News
06-04-2020
Viewed 7 times
Derana News 6.55
06-04-2020
Viewed 17 times
Hiru News 6.55 PM
06-04-2020
Viewed 34 times
English and Tamil news
News 1st: Prime Time Tamil News - 8 PM
05-04-2020
News 1st: Prime Time Tamil News - 8 PM
04-04-2020
News 1st: Prime Time Tamil News - 8 PM
03-04-2020
News 1st: Prime Time Tamil News - 8 PM
02-04-2020
Dawasa
06-04-2020
Viewed 2 times
Hathweni Peya
06-04-2020
Viewed 22 times
Pathikada
06-04-2020
Viewed 19 times
CHAPA Food
05-04-2020
Viewed 31 times
Sinhala Films
Sri Lankan Entertainment
Piyum Villa
06-04-2020
Viewed 3 times
Govibimata Arunalu
06-04-2020
Viewed 4 times
Dhaara
06-04-2020
Viewed 4 times
Television Iskole
06-04-2020
Viewed 17 times
Musical Programme
Sanidapa Habarakada Live Musical Shows 2018
15-08-2018
Viewed 1149 times
SunFlower Live Musical Shows 2018 Lahupana
13-08-2018
Viewed 1150 times
Arungal
05-04-2020
Viewed 128 times
Arungal
04-04-2020
Viewed 256 times
Giridevi
05-04-2020
Viewed 223 times
Giridevi
04-04-2020
Viewed 531 times
Giridevi
29-03-2020
Viewed 480 times
Giridevi
28-03-2020
Viewed 492 times
Kelehanda
05-04-2020
Viewed 136 times
Kelehanda
04-04-2020
Viewed 178 times
Kelehanda
29-03-2020
Viewed 203 times
Kelehanda
28-03-2020
Viewed 255 times
Giridevi
05-04-2020
Viewed 223 times
Giridevi
04-04-2020
Viewed 531 times
Giridevi
29-03-2020
Viewed 480 times
Giridevi
28-03-2020
Viewed 492 times
Ran Thili Wawa
Ran Thili Wawa
05-04-2020
Viewed 184 times
Ran Thili Wawa
04-04-2020
Viewed 246 times
Ran Thili Wawa
29-03-2020
Viewed 355 times
Ran Thili Wawa
28-03-2020
Viewed 377 times
Isuru Bhawana
Isuru Bhawana
01-04-2020
Viewed 114 times
Isuru Bhawana
31-03-2020
Viewed 96 times
Isuru Bhawana
26-03-2020
Viewed 192 times
Isuru Bhawana
26-03-2020
Viewed 92 times
Bithusithuwam
Bithusithuwam
03-04-2020
Viewed 302 times
Bithusithuwam
02-04-2020
Viewed 328 times
Bithusithuwam
01-04-2020
Viewed 273 times
Bithusithuwam
31-03-2020
Viewed 294 times
Awanaduwaka Satahan
Awanaduwaka Satahan
05-04-2020
Viewed 46 times
Awanaduwaka Satahan
04-04-2020
Viewed 69 times
Awanaduwaka Satahan
29-03-2020
Viewed 168 times
Awanaduwaka Satahan
28-03-2020
Viewed 163 times
Ravana
05-04-2020
Viewed 126 times
Ravana
04-04-2020
Viewed 149 times
Ravana
29-03-2020
Viewed 221 times
Ravana
28-03-2020
Viewed 231 times
Himanthara
22-03-2020
Viewed 169 times
Himanthara
21-03-2020
Viewed 167 times
Himanthara
15-03-2020
Viewed 452 times
Dangale
03-04-2020
Viewed 147 times
Dangale
02-04-2020
Viewed 141 times
Dangale
01-04-2020
Viewed 148 times
Dangale
31-03-2020
Viewed 158 times
Kinduradari
03-04-2020
Viewed 182 times
Kinduradari
02-04-2020
Viewed 169 times
Kinduradari
01-04-2020
Viewed 162 times
Kinduradari
31-03-2020
Viewed 181 times
Black Town Story
Black Town Story
05-04-2020
Viewed 65 times
Black Town Story
04-04-2020
Viewed 91 times
Black Town Story
29-03-2020
Viewed 146 times
Black Town Story
28-03-2020
Viewed 191 times
Sanda Wimana
Sanda Wimana
06-04-2020
Viewed 33 times
Sanda Wimana
03-04-2020
Viewed 240 times
Sanda Wimana
02-04-2020
Viewed 256 times
Sanda Wimana
01-04-2020
Viewed 250 times
VOC
24-03-2020
Viewed 114 times
VOC
23-03-2020
Viewed 75 times
VOC
20-03-2020
Viewed 78 times
VOC
19-03-2020
Viewed 82 times
Walakulu Dorin Galanna
Walakulu Dorin Galanna
03-04-2020
Viewed 185 times
Walakulu Dorin Galanna
02-04-2020
Viewed 220 times
Walakulu Dorin Galanna
31-03-2020
Viewed 327 times
Walakulu Dorin Galanna
30-03-2020
Viewed 215 times
Sihini
06-04-2020
Viewed 9 times
Sihini
03-04-2020
Viewed 291 times
Sihini
02-04-2020
Viewed 305 times
Sihini
01-04-2020
Viewed 357 times
Sal Mal Aramaya
Sal Mal Aramaya
27-03-2020
Viewed 262 times
Sal Mal Aramaya
26-03-2020
Viewed 148 times
Sal Mal Aramaya
25-03-2020
Viewed 149 times
Sal Mal Aramaya
24-03-2020
Viewed 172 times
Sihina Genena Kumariye
Sihina Genena Kumariye
05-04-2020
Viewed 204 times
Sihina Genena Kumariye
04-04-2020
Viewed 239 times
Sihina Genena Kumariye
29-03-2020
Viewed 340 times
Sihina Genena Kumariye
28-03-2020
Viewed 334 times
Sith Ahasa
24-03-2020
Viewed 222 times
Sith Ahasa
23-03-2020
Viewed 116 times
Sith Ahasa
20-03-2020
Viewed 116 times
Sith Ahasa
19-03-2020
Viewed 123 times
Ithin Api Katha Karamu
Ithin Api Katha Karamu
21-03-2020
Viewed 76 times
Ithin Api Katha Karamu
17-03-2020
Viewed 99 times
Ithin Api Katha Karamu
16-03-2020
Viewed 73 times
Ithin Api Katha Karamu
15-03-2020
Viewed 89 times
Sansararanya Asabada
Sansararanya Asabada
05-04-2020
Viewed 103 times
Sansararanya Asabada
04-04-2020
Viewed 114 times
Sansararanya Asabada
29-03-2020
Viewed 186 times
Sansararanya Asabada
28-03-2020
Viewed 197 times
Thanamalvila Kollek
Thanamalvila Kollek
05-04-2020
Viewed 141 times
Thanamalvila Kollek
04-04-2020
Viewed 159 times
Thanamalvila Kollek
29-03-2020
Viewed 256 times
Thanamalvila Kollek
28-03-2020
Viewed 298 times
Sudeera
24-03-2020
Viewed 255 times
Sudeera
23-03-2020
Viewed 164 times
Sudeera
22-03-2020
Viewed 105 times
Sudeera
21-03-2020
Viewed 122 times
Ras
30-03-2020
Viewed 156 times
Ras
27-03-2020
Viewed 106 times
Ras
26-03-2020
Viewed 99 times
Ras
25-03-2020
Viewed 112 times
Aasa
06-04-2020
Viewed 3 times
Aasa
04-04-2020
Viewed 26 times
Aasa
04-04-2020
Viewed 17 times
Aasa
03-04-2020
Viewed 42 times
Diya Matha Ruwa
Diya Matha Ruwa
24-03-2020
Viewed 210 times
Diya Matha Ruwa
23-03-2020
Viewed 117 times
Diya Matha Ruwa
20-03-2020
Viewed 100 times
Diya Matha Ruwa
19-03-2020
Viewed 108 times
Sithaththi
24-03-2020
Viewed 164 times
Sithaththi
18-03-2020
Viewed 176 times
Sithaththi
03-03-2020
Viewed 233 times
Sithaththi
25-02-2020
Viewed 231 times
Madol Kele Weerayo
Madol Kele Weerayo
20-03-2020
Viewed 81 times
Madol Kele Weerayo
19-03-2020
Viewed 70 times
Madol Kele Weerayo
18-03-2020
Viewed 68 times
Madol Kele Weerayo
17-03-2020
Viewed 61 times
Hiru Awidin
06-04-2020
Viewed 8 times
Hiru Awidin
03-04-2020
Viewed 209 times
Hiru Awidin
02-04-2020
Viewed 211 times
Hiru Awidin
31-03-2020
Viewed 287 times
T20
24-03-2020
Viewed 211 times
T20
23-03-2020
Viewed 116 times
T20
20-03-2020
Viewed 113 times
T20
20-03-2020
Viewed 74 times
Heily
03-04-2020
Viewed 103 times
Heily
02-04-2020
Viewed 115 times
Heily
01-04-2020
Viewed 139 times
Heily
31-03-2020
Viewed 137 times
Lansupathiniyo
Lansupathiniyo
03-04-2020
Viewed 248 times
Lansupathiniyo
02-04-2020
Viewed 268 times
Lansupathiniyo
01-04-2020
Viewed 268 times
Lansupathiniyo
31-03-2020
Viewed 288 times
Hadawathe Kathawa
Hadawathe Kathawa
03-04-2020
Viewed 202 times
Hadawathe Kathawa
02-04-2020
Viewed 203 times
Hadawathe Kathawa
01-04-2020
Viewed 208 times
Hadawathe Kathawa
31-03-2020
Viewed 226 times
Adaraniya Purnima
Adaraniya Purnima
06-04-2020
Viewed 32 times
Adaraniya Purnima
05-04-2020
Viewed 52 times
Adaraniya Purnima
04-04-2020
Viewed 44 times
Adaraniya Purnima
04-04-2020
Viewed 43 times
Aeya
03-04-2020
Viewed 348 times
Aeya
02-04-2020
Viewed 333 times
Aeya
01-04-2020
Viewed 350 times
Aeya
31-03-2020
Viewed 384 times
Sakala Guru
02-04-2020
Viewed 215 times
Sakala Guru
01-04-2020
Viewed 215 times
Sakala Guru
31-03-2020
Viewed 222 times
Sakala Guru
30-03-2020
Viewed 223 times
Diriya Doni
05-04-2020
Viewed 50 times
Diriya Doni
04-04-2020
Viewed 54 times
Diriya Doni
29-03-2020
Viewed 105 times
Diriya Doni
28-03-2020
Viewed 114 times
Aladin
03-04-2020
Viewed 65 times
Aladin
02-04-2020
Viewed 58 times
Aladin
01-04-2020
Viewed 60 times
Aladin
31-03-2020
Viewed 80 times
Queen
03-04-2020
Viewed 153 times
Queen
02-04-2020
Viewed 176 times
Queen
01-04-2020
Viewed 176 times
Queen
31-03-2020
Viewed 194 times
Season Ticket
Season Ticket
06-04-2020
Viewed 5 times
Season Ticket
03-04-2020
Viewed 34 times
Season Ticket
02-04-2020
Viewed 34 times
Season Ticket
01-04-2020
Viewed 47 times
Hathe Kalliya
Hathe Kalliya
03-04-2020
Viewed 20 times
Hathe Kalliya
02-04-2020
Viewed 21 times
Hathe Kalliya
01-04-2020
Viewed 31 times
Hathe Kalliya
31-03-2020
Viewed 33 times
Nihanda Doni
Nihanda Doni
29-03-2020
Viewed 100 times
Nihanda Doni
28-03-2020
Viewed 83 times
Nihanda Doni
22-03-2020
Viewed 117 times
Nihanda Doni
21-03-2020
Viewed 114 times
Sihinayaka Seya
Sihinayaka Seya
03-04-2020
Viewed 70 times
Sihinayaka Seya
02-04-2020
Viewed 51 times
Sihinayaka Seya
01-04-2020
Viewed 66 times
Sihinayaka Seya
31-03-2020
Viewed 71 times
Sangeethe
03-04-2020
Viewed 147 times
Sangeethe
02-04-2020
Viewed 144 times
Sangeethe
01-04-2020
Viewed 167 times
Sangeethe
31-03-2020
Viewed 149 times
Neela Pabalu
Neela Pabalu
27-03-2020
Viewed 537 times
Neela Pabalu
26-03-2020
Viewed 338 times
Neela Pabalu
25-03-2020
Viewed 476 times
Neela Pabalu
24-03-2020
Viewed 347 times
Muthu Ahura
03-04-2020
Viewed 111 times
Muthu Ahura
02-04-2020
Viewed 95 times
Muthu Ahura
01-04-2020
Viewed 98 times
Muthu Ahura
30-03-2020
Viewed 120 times
Ahas Maliga
03-04-2020
Viewed 195 times
Ahas Maliga
02-04-2020
Viewed 208 times
Ahas Maliga
01-04-2020
Viewed 221 times
Ahas Maliga
31-03-2020
Viewed 205 times
Deweni Inima
Deweni Inima
03-04-2020
Viewed 339 times
Deweni Inima
02-04-2020
Viewed 359 times
Deweni Inima
01-04-2020
Viewed 349 times
Deweni Inima
31-03-2020
Viewed 395 times
Sidu
06-04-2020
Viewed 19 times
Sidu
03-04-2020
Viewed 195 times
Sidu
02-04-2020
Viewed 198 times
Sidu
01-04-2020
Viewed 214 times
Soorayangeth Sooraya
Soorayangeth Sooraya
06-04-2020
Viewed 3 times
Soorayangeth Sooraya
02-04-2020
Viewed 28 times
Soorayangeth Sooraya
01-04-2020
Viewed 27 times
Soorayangeth Sooraya
31-03-2020
Viewed 39 times
Adarei Man Adarei
Adarei Man Adarei
03-04-2020
Viewed 100 times
Adarei Man Adarei
02-04-2020
Viewed 99 times
Adarei Man Adarei
31-03-2020
Viewed 145 times
Adarei Man Adarei
30-03-2020
Viewed 114 times
HathDinnath Tharu
HathDinnath Tharu
02-02-2019
Viewed 1210 times
HathDinnath Tharu
26-01-2019
Viewed 1210 times
HathDinnath Tharu
12-01-2019
Viewed 1183 times
HathDinnath Tharu
29-12-2018
Viewed 1187 times
Me Adarayai
27-03-2020
Viewed 341 times
Me Adarayai
26-03-2020
Viewed 252 times
Me Adarayai
25-03-2020
Viewed 294 times
Me Adarayai
24-03-2020
Viewed 354 times
Ridma Rathriya
Ridma Rathriya
21-03-2020
Viewed 104 times
Ridma Rathriya
15-03-2020
Viewed 95 times
Ridma Rathriya
01-03-2020
Viewed 124 times
Ridma Rathriya
22-02-2020
Viewed 171 times
Balumgala - Neth FM
Balumgala - Neth FM
21-03-2020
Viewed 90 times
Balumgala - Neth FM
17-03-2020
Viewed 89 times
Balumgala - Neth FM
13-03-2020
Viewed 95 times
Balumgala - Neth FM
10-03-2020
Viewed 76 times
Little Star
07-12-2019
Viewed 1196 times
Little Star
03-11-2018
Viewed 1209 times
Little Star
27-10-2018
Viewed 1189 times
Kopi Kade...
Kopi Kade...
01-04-2020
Viewed 129 times
Kopi Kade...
29-03-2020
Viewed 133 times
Kopi Kade...
28-03-2020
Viewed 168 times
Kopi Kade...
22-03-2020
Viewed 131 times
Atapattama...
Atapattama...
01-04-2020
Viewed 75 times
Atapattama...
25-03-2020
Viewed 119 times
Atapattama...
11-03-2020
Viewed 157 times
Atapattama...
04-03-2020
Viewed 155 times
Doramadalawa
Doramadalawa
31-03-2020
Viewed 56 times
Doramadalawa
23-03-2020
Viewed 73 times
Doramadalawa
17-03-2020
Viewed 94 times
Doramadalawa
10-03-2020
Viewed 92 times
Chat and Music
Chat and Music
14-03-2020
Viewed 250 times
Chat and Music
07-03-2020
Viewed 147 times
Chat and Music
29-02-2020
Viewed 193 times
Chat and Music
21-02-2020
Viewed 1267 times
Copy Chat
16-03-2020
Viewed 366 times
Copy Chat
09-03-2020
Viewed 346 times
Copy Chat
02-03-2020
Viewed 262 times
Copy Chat
02-03-2020
Viewed 214 times
Ladies Corner...
Ladies Corner...
01-04-2020
Viewed 25 times
Ladies Corner...
24-03-2020
Viewed 57 times
Ladies Corner...
16-03-2020
Viewed 73 times
Ladies Corner...
15-03-2020
Viewed 77 times
Sports
05-03-2020
Viewed 70 times
Sports
02-03-2020
Viewed 131 times
Sports
29-02-2020
Viewed 80 times
Sports
27-02-2020
Viewed 146 times
Dharma Deshana
poyaday
19-02-2019
Viewed 1151 times
poyaday
14-06-2018
Viewed 1177 times
poyaday
03-06-2018
Viewed 1144 times
poyaday
30-05-2018
Viewed 1154 times
Kids 1st
08-08-2019
Viewed 1173 times
Punchi Panchi
14-01-2019
Viewed 1194 times
Kids 1st
10-06-2018
Viewed 1198 times
Kids 1st
09-06-2018
Viewed 1186 times
Sinhala Video Songs
Sinhala Video Songs
15-02-2020
Viewed 1493 times
Sinhala Video Songs
15-02-2020
Viewed 1451 times
Sinhala Video Songs
15-02-2020
Viewed 1434 times
Sinhala Video Songs
07-02-2020
Viewed 1424 times
Live Show...
Live Show...
15-02-2020
Viewed 1222 times
Live Show...
15-02-2020
Viewed 1200 times
Live Show...
15-02-2020
Viewed 1204 times
Live Show...
07-02-2020
Viewed 1215 times
Mp3 Sinhala Songs
Complete Teledrama