FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR    More...
Advertisement
he Bogambara prison is no more    More...
FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR    More...
Aug 22, 2019 12:16 pm
fï úÈhg fmd,sishg ioafo o,d jev jroao.k ;sfhkafk jhi wjqreÿ 21 la jq ;=ïfudaor ,smskfha mÈxÑ
jeä úia;r
Aug 21, 2019 07:54 pm
iellrejka wo udrú, ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a l< wjia:dfõ§ ksfhda.
jeä úia;r
Aug 21, 2019 04:31 pm
.,alsiai m%foaYfha mÈxÑldßhl jQ YHdfuka n¾kfv;a miq.sh tfld<iajkod iji fld<U tkafka ish
jeä úia;r
Aug 21, 2019 11:11 am
fï jk úg 19 úhe;s weh b;d,sfha ñ,dka ys Ôj;a jk Ñhdrd fndaä h'
jeä úia;r
úfoaY.; Tn fjkqfjka
Aug 13, 2019 11:43 am
frdaufha msysá bmerKs msh.egfm<la wdrlaId lsÍu i|yd ta u; jdä ùu jdrKh
jeä úia;r
Aug 05, 2019 08:58 pm
hdmkfha Wm; ,o fou< cd;slfhl=g lekvdfõ TkafÜßfhda m%dka;fha mS,a k.rfha fmd,sia
jeä úia;r
Aug 02, 2019 11:09 pm
b;d,s udOH m%ldY l< mßÈ 46 yeúßÈ mshd ish 26 yeúß&E
jeä úia;r
Jul 25, 2019 01:28 pm
tfia ymamd jEka r:h m,dhdu iïnkaOfhka isÿ l< fmd,sia mÍlaIK wkqj tu jdykh fidhd.
jeä úia;r
Aug 21, 2019 12:04 pm
,xldfõ b;d,s tñnisfhka iy;sl lrk ,o újdy iy;slh yd tys cdhd msgm;la
jeä úia;r
Jul 27, 2019 09:11 pm
nd, jhialdr orejl= hkq b;d,sfha isú,a kS;s ix.%yhg wkqj jhi wjqreÿ 18 iïmQ¾K
jeä úia;r
Jul 24, 2019 10:13 pm
újdy fldg b;d,shg .kakd nj mjid flfkl= Tn iu.ska ,xldfõÈ újdyh ,shdm&Egr
jeä úia;r
Jul 20, 2019 05:43 pm
    fjk;a úÈhlska lshk kï " ck;djf.a wdodhï úIu;djh
jeä úia;r
Recent Articles
Aug 22, 2019 12:04 pm
iud.ï 53"577 lskao weia;fïka;=.; wdodhï m‍%ldY leojQ njhs foaYSh wdodhï fomd
jeä úia;r
Aug 22, 2019 11:56 am
fld<U r: jdyk ;onoh wju lsÍfï ;j;a W;aiyhla f,i u.S m‍%jdyk fndaÜgq fiajhla
jeä úia;r
Aug 21, 2019 11:58 pm
fï tys meñKs m%dfoaYSh iNd uka;%Sjßh" wef.a mshd yd jeäuy,a ifydaoßh fm
jeä úia;r
Aug 21, 2019 11:51 pm
tu ks,Odßhd iu.Û mqyqKqùïj,g tlaj isá ,dkaia fldam%,a y¾I l=ud
jeä úia;r
b;d,s úfYaI mqj;a
Jul 12, 2019 01:49 pm
furg ßheÿre n,m;a ysñ úfoY.; Y%S ,dxlslhkag tu ßheÿre n,m;% &uac
jeä úia;r
Jul 11, 2019 12:52 pm
oaú;aj mqrjeisNdjh ,nd .ekSu i|yd Y%S ,xld rch úiska wh lrkq ,enq uqo, fï ui 1 &E
jeä úia;r
Jun 14, 2019 03:44 pm
,dxlslhkg jvd;a myiqodhl iy l%udkql+, fiajdjka iemhsu ioyd b;d,s ;dkdm;s ld¾hd,h .kakdjQ h&iu
jeä úia;r
Recently Added Teledrama
Lunch Prime Time News
22-08-2019
ITN News 12.00
22-08-2019
Siyatha News 12.00
22-08-2019
Live at 12
22-08-2019
Siyatha Paththare
22-08-2019
Maima
22-08-2019
Mage 4 Mayima - Sanath Nandasiri
22-08-2019
Miringu Diya (15)
22-08-2019
Samaja Sangayana
22-08-2019
RU Dawase Paththara
22-08-2019
Aya
22-08-2019
Akuna
22-08-2019
News1st Breakfast News
22-08-2019
Siyatha News 06.00 AM
22-08-2019
Paththare Wisthare
22-08-2019
Derana Aruna
22-08-2019
Tharu Walalla
22-08-2019
Aluth Parlimenthuwa
22-08-2019
Seethala Eethala
22-08-2019
33 Kamaraya
22-08-2019
Artha Tharka Sirasa TV
22-08-2019
Muthu Ahura (347)
22-08-2019
Derana News 10.00 PM
21-08-2019
News 1st: Prime Time Sinhala News - 10 PM
21-08-2019
Supuwath Arana
21-08-2019
Hiru News 9.55 PM
21-08-2019
News 1st: Prime Time Tamil News - 8 PM
21-08-2019
Rupavahini News 8.00 PM
21-08-2019
Batti - Episode 361
21-08-2019
Hamuwemu Aye Sansare (165)
21-08-2019
No Parking 43
21-08-2019
Sihinayaka Seya Episode 131
21-08-2019
Adarei Man Adarei Episode 969
21-08-2019
Peni Kurullo Episode 36
21-08-2019
Neela Pabalu (333)
21-08-2019
Me Adarayai
21-08-2019
Sudu Adagena Kalu Awidin Episode -86
21-08-2019
Click Episode 53
21-08-2019
Jeevithaya Athi ThuraEpisode 71
21-08-2019
Sakkaran - Episode 157
21-08-2019
Mini Kirana (25)
21-08-2019
Queen Episode 12
21-08-2019
Poddi - Episode 25
21-08-2019
Deweni Inima (662)
21-08-2019
Ahas Maliga 396
21-08-2019
Praveena 2 (11)
21-08-2019
Maharaja Kansa-Episode-381
21-08-2019
Thoodu Episode 133
21-08-2019
Kumi Episode 58
21-08-2019
Husmak Tharamata 79
21-08-2019
Sangeethe (138)
21-08-2019
Iththo - Episode 38
21-08-2019
Atapattama
21-08-2019
Hathe Kalliya 68
21-08-2019
Isira Bawaya (81)
21-08-2019
Muthu - Episode 100
21-08-2019
Oba Nisa - Episode 130
21-08-2019
Sidu (793)
21-08-2019
News 1st: Prime Time Sinhala News - 7 PM
21-08-2019
Hiru News 6.55 PM
21-08-2019
Derana News 6.55 PM
21-08-2019
Live at 7 News
21-08-2019
Panditha Rama (137)
21-08-2019
ITN News
21-08-2019
Season Ticket (18)
21-08-2019
HiruTv Morning Show
21-08-2019
Magic Lamai (13)
21-08-2019
Siyatha News 12.00
21-08-2019
Live at 12
21-08-2019
Ada Derana Lunch Time News
21-08-2019
Siyatha Paththare
21-08-2019
Lunch Prime Time News
21-08-2019
ITN News 12.00
21-08-2019
Hathweni Peya
21-08-2019
Chooty Malli Podi Malli
21-08-2019
Pathikada
21-08-2019
Samaja Sangayana
21-08-2019
Miringu Diya (14)
21-08-2019
Siyatha News 06.00 AM
21-08-2019
Ape Hada
21-08-2019
Tharu Walalla
21-08-2019
Satana
21-08-2019
Derana Aruna
21-08-2019
Paththare Wisthare
21-08-2019
Wada Pitiya
21-08-2019
Derana News 10.00 PM
21-08-2019
Theeranaya
21-08-2019
Iwa (11)
20-08-2019
Hiru News 9.55 PM
20-08-2019
News 1st: Prime Time Tamil News - 8 PM
20-08-2019
News 1st (10)
20-08-2019
Hamuwemu Aye Sansare (164)
20-08-2019
No Parking 42
20-08-2019
Me Adarayai
20-08-2019
Sihinayaka Seya Episode 130
20-08-2019
Peni Kurullo Episode 35
20-08-2019
Sinhala News
Lunch Prime Time News
22-08-2019
ITN News 12.00
22-08-2019
Siyatha News 12.00
22-08-2019
Live at 12
22-08-2019
English and Tamil news
News 1st: Prime Time Tamil News - 8 PM
21-08-2019
News 1st: Prime Time Tamil News - 8 PM
20-08-2019
News 1st: Prime Time Tamil News - 8 PM
19-08-2019
Ranbimata Arunella
19-08-2019
Politics
Maima
22-08-2019
Akuna
22-08-2019
Aluth Parlimenthuwa
22-08-2019
Seethala Eethala
22-08-2019
Sinhala Films
Sri Lankan Entertainment
Mage 4 Mayima - Sanath Nandasiri
22-08-2019
Aya
22-08-2019
Tharu Walalla
22-08-2019
33 Kamaraya
22-08-2019
Reality Show
Hiru Super Dancer Season 2 EPISODE 45
18-08-2019
Sirasa Super Mom
18-08-2019
Star Wars
18-08-2019
Hiru Super Dancer Season 2 EPISODE 44
17-08-2019
Musical Programme
Paawela Walakule
Paawela Walakule
18-08-2019
Queen
Queen
21-08-2019
Queen
20-08-2019
Queen
19-08-2019
Queen
16-08-2019
Magic Lamai
Magic Lamai
21-08-2019
Magic Lamai
20-08-2019
Magic Lamai
19-08-2019
Magic Lamai
15-08-2019
Mirigu Diya
Mirigu Diya
22-08-2019
Mirigu Diya
21-08-2019
Mirigu Diya
20-08-2019
Mirigu Diya
19-08-2019
Season Ticket
Season Ticket
21-08-2019
Season Ticket
20-08-2019
Season Ticket
19-08-2019
Season Ticket
15-08-2019
Sulaga Mahameraka
Sulaga Mahameraka
18-08-2019
Sulaga Mahameraka
17-08-2019
Sulaga Mahameraka
11-08-2019
Sulaga Mahameraka
10-08-2019
Haratha Hera
Haratha Hera
18-08-2019
Haratha Hera
17-08-2019
Haratha Hera
11-08-2019
Haratha Hera
10-08-2019
Poddi
Poddi
21-08-2019
Poddi
20-08-2019
Poddi
19-08-2019
Poddi
15-08-2019
Mini Kirana
Mini Kirana
21-08-2019
Mini Kirana
20-08-2019
Mini Kirana
19-08-2019
Mini Kirana
16-08-2019
Peni Kurullo
Peni Kurullo
21-08-2019
Peni Kurullo
20-08-2019
Peni Kurullo
19-08-2019
Peni Kurullo
16-08-2019
Iththo
Iththo
21-08-2019
Iththo
20-08-2019
Iththo
19-08-2019
Iththo
16-08-2019
No Parking
No Parking
21-08-2019
No Parking
20-08-2019
No Parking
19-08-2019
No Parking
16-08-2019
Adarawanthiyo
Adarawanthiyo
28-06-2019
Adarawanthiyo
27-06-2019
Adarawanthiyo
26-06-2019
Adarawanthiyo
25-06-2019
Api Denna
Api Denna
11-06-2019
Click
Click
21-08-2019
Click
20-08-2019
Click
19-08-2019
Click
16-08-2019
Divi Kadru
Divi Kadru
10-06-2019
Nirawarana
Nirawarana
18-08-2019
Nirawarana
17-08-2019
Nirawarana
11-08-2019
Nirawarana
10-08-2019
Kumi
Kumi
21-08-2019
Kumi
20-08-2019
Kumi
19-08-2019
Kumi
16-08-2019
Prarthana Mal
Prarthana Mal
03-08-2019
Prarthana Mal
02-08-2019
Prarthana Mal
31-07-2019
Prarthana Mal
30-07-2019
Susumaka Ima
Susumaka Ima
20-08-2019
Susumaka Ima
19-08-2019
Susumaka Ima
16-08-2019
Susumaka Ima
15-08-2019
Hathe Kalliya
Hathe Kalliya
21-08-2019
Hathe Kalliya
20-08-2019
Hathe Kalliya
19-08-2019
Hathe Kalliya
16-08-2019
Kema
Kema
06-06-2019
Kema
05-06-2019
Kema
04-06-2019
Kema
03-06-2019
Jeevithaya Athi Thura
Jeevithaya Athi Thura
21-08-2019
Jeevithaya Athi Thura
20-08-2019
Jeevithaya Athi Thura
19-08-2019
Jeevithaya Athi Thura
16-08-2019
Husmak Tharamata
Husmak Tharamata
21-08-2019
Husmak Tharamata
20-08-2019
Husmak Tharamata
19-08-2019
Husmak Tharamata
16-08-2019
Nobidena Pathuma
Nobidena Pathuma
24-05-2019
Nobidena Pathuma
23-05-2019
Nobidena Pathuma
22-05-2019
Nobidena Pathuma
21-05-2019
Helankada
Helankada
18-08-2019
Helankada
17-08-2019
Helankada
11-08-2019
Helankada
10-08-2019
Isira Bawaya
Isira Bawaya
21-08-2019
Isira Bawaya
20-08-2019
Isira Bawaya
19-08-2019
Isira Bawaya
18-08-2019
Blackmail
Blackmail
21-07-2019
Blackmail
01-07-2019
Blackmail
28-06-2019
Blackmail
27-06-2019
Aemee
Aemee
05-07-2019
Aemee
04-07-2019
Aemee
03-07-2019
Aemee
02-07-2019
Nihanda Doni
Nihanda Doni
18-08-2019
Nihanda Doni
17-08-2019
Nihanda Doni
11-08-2019
Nihanda Doni
10-08-2019
Ran Bendi Minissu
Ran Bendi Minissu
25-07-2019
Ran Bendi Minissu
24-07-2019
Ran Bendi Minissu
23-07-2019
Ran Bendi Minissu
22-07-2019
Muthu
Muthu
21-08-2019
Muthu
20-08-2019
Muthu
19-08-2019
Muthu
16-08-2019
Yan
Yan
13-07-2019
Yan
07-07-2019
Yan
06-07-2019
Yan
30-06-2019
Aganthukaya
Aganthukaya
05-08-2019
Aganthukaya
02-08-2019
Aganthukaya
01-08-2019
Aganthukaya
31-07-2019
Sudu Andagena Kalu Awidin
Sudu Andagena Kalu Awidin
21-08-2019
Sudu Andagena Kalu Awidin
20-08-2019
Sudu Andagena Kalu Awidin
19-08-2019
Sudu Andagena Kalu Awidin
15-08-2019
Husma Watena Mal
Husma Watena Mal
18-08-2019
Husma Watena Mal
17-08-2019
Husma Watena Mal
11-08-2019
Husma Watena Mal
10-08-2019
Oba Ena Thuru
Oba Ena Thuru
07-05-2019
Oba Ena Thuru
07-05-2019
Oba Ena Thuru
03-05-2019
Oba Ena Thuru
01-05-2019
Dadayam babharu
Dadayam babharu
21-06-2019
Dadayam babharu
20-06-2019
Dadayam babharu
19-06-2019
Dadayam babharu
18-06-2019
Hansa Pihatu
Hansa Pihatu
02-08-2019
Hansa Pihatu
01-08-2019
Hansa Pihatu
31-07-2019
Hansa Pihatu
30-07-2019
Sihinayaka Seya
Sihinayaka Seya
21-08-2019
Sihinayaka Seya
20-08-2019
Sihinayaka Seya
19-08-2019
Sihinayaka Seya
16-08-2019
Modara Bambaru
Modara Bambaru
07-06-2019
Modara Bambaru
06-06-2019
Modara Bambaru
05-06-2019
Modara Bambaru
04-06-2019
Oba Nisa
Oba Nisa
21-08-2019
Oba Nisa
20-08-2019
Oba Nisa
19-08-2019
Oba Nisa
16-08-2019
Panditha Rama
Panditha Rama
21-08-2019
Panditha Rama
20-08-2019
Panditha Rama
19-08-2019
Panditha Rama
16-08-2019
Thoodu
Thoodu
21-08-2019
Thoodu
20-08-2019
Thoodu
19-08-2019
Thoodu
16-08-2019
Amuthu Rasikaya
Amuthu Rasikaya
09-07-2019
Amuthu Rasikaya
08-07-2019
Amuthu Rasikaya
05-07-2019
Amuthu Rasikaya
04-07-2019
Sangeethe
Sangeethe
21-08-2019
Sangeethe
20-08-2019
Sangeethe
19-08-2019
Sangeethe
15-08-2019
Isuru Sangramaya
Isuru Sangramaya
20-05-2019
Isuru Sangramaya
17-05-2019
Isuru Sangramaya
16-05-2019
Isuru Sangramaya
15-05-2019
Weeraya Gedara Awith
Weeraya Gedara Awith
13-07-2019
Weeraya Gedara Awith
07-07-2019
Weeraya Gedara Awith
06-07-2019
Weeraya Gedara Awith
30-06-2019
Iru Deva
Iru Deva
02-05-2019
Iru Deva
30-04-2019
Iru Deva
29-04-2019
Iru Deva
29-04-2019
Sakkaran
Sakkaran
21-08-2019
Sakkaran
20-08-2019
Sakkaran
19-08-2019
Sakkaran
16-08-2019
Hamuwemu Aye Sansare
Hamuwemu Aye Sansare
21-08-2019
Hamuwemu Aye Sansare
20-08-2019
Hamuwemu Aye Sansare
19-08-2019
Hamuwemu Aye Sansare
16-08-2019
Nirasha
Nirasha
10-05-2019
Nirasha
09-05-2019
Nirasha
08-05-2019
Nirasha
07-05-2019
Sanda Hangila
Sanda Hangila
24-05-2019
Sanda Hangila
23-05-2019
Sanda Hangila
21-05-2019
Sanda Hangila
20-05-2019
Ravana
Ravana
04-08-2019
Ravana
03-08-2019
Ravana
28-07-2019
Ravana
27-07-2019
Mini Pahana Obai
Mini Pahana Obai
18-08-2019
Mini Pahana Obai
17-08-2019
Mini Pahana Obai
11-08-2019
Mini Pahana Obai
10-08-2019
Ran Asipatha
Ran Asipatha
18-08-2019
Ran Asipatha
17-08-2019
Ran Asipatha
10-08-2019
Ran Asipatha
04-08-2019
Shani
Shani
26-07-2019
Shani
25-07-2019
Shani
24-07-2019
Shani
23-07-2019
Rama Seetha Ravanaa
Rama Seetha Ravanaa
18-08-2019
Rama Seetha Ravanaa
17-08-2019
Rama Seetha Ravanaa
11-08-2019
Rama Seetha Ravanaa
10-08-2019
Praveena 2
Praveena 2
21-08-2019
Praveena 2
20-08-2019
Praveena 2
19-08-2019
Praveena 2
16-08-2019
Prema Dadayama 3
Prema Dadayama 3
18-08-2019
Prema Dadayama 3
17-08-2019
Prema Dadayama 3
11-08-2019
Prema Dadayama 3
10-08-2019
Sri Siddhartha Gauthama
Sri Siddhartha Gauthama
17-05-2019
Sri Siddhartha Gauthama
16-05-2019
Sri Siddhartha Gauthama
15-05-2019
Sri Siddhartha Gauthama
14-05-2019
Kanthoru Moru
Kanthoru Moru
17-08-2019
Kanthoru Moru
10-08-2019
Kanthoru Moru
10-08-2019
Kanthoru Moru
03-08-2019
Neela Pabalu
Neela Pabalu
21-08-2019
Neela Pabalu
20-08-2019
Neela Pabalu
19-08-2019
Neela Pabalu
16-08-2019
Muthu Ahura
Muthu Ahura
22-08-2019
Muthu Ahura
19-08-2019
Muthu Ahura
16-08-2019
Muthu Ahura
15-08-2019
Deiyange Rate
Deiyange Rate
02-06-2019
Deiyange Rate
01-06-2019
Deiyange Rate
26-05-2019
Deiyange Rate
25-05-2019
Batti
Batti
21-08-2019
Batti
20-08-2019
Batti
19-08-2019
Batti
16-08-2019
Ahas Maliga
Ahas Maliga
21-08-2019
Ahas Maliga
20-08-2019
Ahas Maliga
19-08-2019
Ahas Maliga
16-08-2019
Maharaja Kansa
Maharaja Kansa
21-08-2019
Maharaja Kansa
20-08-2019
Maharaja Kansa
19-08-2019
Maharaja Kansa
18-08-2019
Deweni Inima
Deweni Inima
21-08-2019
Deweni Inima
20-08-2019
Deweni Inima
19-08-2019
Deweni Inima
16-08-2019
Sidu
Sidu
21-08-2019
Sidu
20-08-2019
Sidu
19-08-2019
Sidu
16-08-2019
Soorayangeth Sooraya
Soorayangeth Sooraya
20-08-2019
Soorayangeth Sooraya
19-08-2019
Soorayangeth Sooraya
13-08-2019
Soorayangeth Sooraya
09-08-2019
Adarei Man Adarei
Adarei Man Adarei
21-08-2019
Adarei Man Adarei
20-08-2019
Adarei Man Adarei
19-08-2019
Adarei Man Adarei
16-08-2019
HathDinnath Tharu
HathDinnath Tharu
02-02-2019
HathDinnath Tharu
26-01-2019
HathDinnath Tharu
12-01-2019
HathDinnath Tharu
29-12-2018
Me Adarayai
Me Adarayai
21-08-2019
Me Adarayai
20-08-2019
Me Adarayai
19-08-2019
Me Adarayai
16-08-2019
Ridma Rathriya
Ridma Rathriya
18-08-2019
Ridma Rathriya
10-08-2019
Ridma Rathriya
04-08-2019
Ridma Rathriya
28-07-2019
Balumgala - Neth FM
Balumgala - Neth FM
20-08-2019
Balumgala - Neth FM
19-08-2019
Balumgala - Neth FM
13-08-2019
Balumgala - Neth FM
12-08-2019
Little Star
Little Star
03-11-2018
Little Star
27-10-2018
Kopi Kade...
Kopi Kade...
18-08-2019
Kopi Kade...
17-08-2019
Kopi Kade...
11-08-2019
Kopi Kade...
10-08-2019
Atapattama...
Atapattama...
21-08-2019
Atapattama...
14-08-2019
Atapattama...
07-08-2019
Atapattama...
31-07-2019
Doramadalawa
Doramadalawa
19-08-2019
Doramadalawa
14-08-2019
Doramadalawa
13-08-2019
Doramadalawa
06-08-2019
Chat and Music
Chat and Music
17-08-2019
Chat and Music
10-08-2019
Chat and Music
02-08-2019
Chat and Music
13-07-2019
Copy Chat
Copy Chat
19-08-2019
Copy Chat
12-08-2019
Copy Chat
05-08-2019
Copy Chat
05-08-2019
Ladies Corner...
Ladies Corner...
21-08-2019
Ladies Corner...
20-08-2019
Ladies Corner...
19-08-2019
Ladies Corner...
18-08-2019
Sports
Sports
19-08-2019
Sports
17-08-2019
Sports
05-08-2019
Sports
29-07-2019
Dharma Deshana
poyaday
22-08-2019
poyaday
21-08-2019
poyaday
20-08-2019
poyaday
20-08-2019
Cartoon
Kids 1st
08-08-2019
Punchi Panchi
14-01-2019
Kids 1st
10-06-2018
Kids 1st
09-06-2018
Sinhala Video Songs
Sinhala Video Songs
11-08-2019
Sinhala Video Songs
11-08-2019
Sinhala Video Songs
11-08-2019
Sinhala Video Songs
11-08-2019
Live Show...
Live Show...
11-08-2019
Live Show...
11-08-2019
Live Show...
11-08-2019
Live Show...
11-08-2019
Mp3 Sinhala Songs
Complete Teledrama