he Bogambara prison is no more    More...
Advertisement
FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR    More...
he Bogambara prison is no more    More...
May 25, 2020 11:12 pm
rx.k Ys,amS wls, Okqoaorf.a wdor”h wdrKHd ÈhKsh l%sia;shdks wd.ug fn!;siau lsÍu fjkqfjka
jeä úia;r
May 25, 2020 04:03 pm
fyfrdhska .%Eï 2la yd ñ,s.Eï 700la ika;lfha ;nd.;a Y%S ,xld
jeä úia;r
May 25, 2020 03:51 pm
wfma field tfla bkak iuyr k¿fjda jf.a ys.ufka hk flfkla kï fkfï Ñrka;
jeä úia;r
May 25, 2020 03:35 pm
ish 15 yeúßÈ fmïj;sh jQ wud,sj" ñ;=rka oi fofkl=g úlsKQ" kreu fmïj;df.a
jeä úia;r
úfoaY.; Tn fjkqfjka
May 04, 2020 12:36 pm
úfoia jd¾;d i|yka lf<a trg msßñ mqoa.,hkaf.a ishhg 72l msßila tk
jeä úia;r
Mar 27, 2020 10:35 pm
fuu mqoa.,hdf.a urKhg wod< bÈß lghq;= iïnkaOfhka trg msysá ;kdm;s ld&fra
jeä úia;r
Mar 04, 2020 12:37 pm
óg wu;rj f,nkkays isák YS‍% ,dxlslhska yg mj;sk ;;a;ajh ms<sno oekqï§
jeä úia;r
Feb 24, 2020 09:43 am
fldúâ 19 fyj;a kj fldfrdakd ffjrih wdidokhùfuka fï jkúg f,djmqrd is&
jeä úia;r
May 23, 2020 02:19 pm
.ekSug ms,sjk' kuq;a Tjqkaf.a ,shlshú,s lsisu whqrlska ,dxlsl fydr tackais fj; ,nd
jeä úia;r
May 23, 2020 02:17 pm
& fkdue;sj b;d,sfha Ôj;ajQ oyia.Kka ixl%uKslhkaf.a n,dfmdfrd;a;= u,aM, .kajñka " k&
jeä úia;r
May 13, 2020 12:42 pm
jix.; ;;ajh lshd ÿka mdvï w;r" Ôú;fha jákd lu;a" ñksiqkaf.a wru
jeä úia;r
Apr 27, 2020 12:41 pm
;jo uehs ui 4 jkod isg mjqf,a idudðlhska neyeoelSug muKla neyerg hdug wjir fok ,§' fuys&sec
jeä úia;r
Recent Articles
May 25, 2020 10:33 pm
udi follg wêl ld,hla fld<U iy .ïmy Èia;%slalj,g mkjd ;snQ we¢ß kS;sh
jeä úia;r
May 25, 2020 10:25 pm
kjH fldfrdakd ffjrih wdidokh jQ frda.Ska 21la fofkl= wo ^25& iji 5'30 jk úg jd¾;d
jeä úia;r
May 25, 2020 10:23 pm
l=fõÜys fiajfha kshq;=j isáhÈ ñg Èk lsysmhlg fmr Y%S ,xldjg
jeä úia;r
May 25, 2020 03:56 pm
fï,kh mjikjd' tys cd;sl ixúOdhl kdu,a lreKdr;ak mejiqfõ" iy,a fuda,a ysñhk
jeä úia;r
b;d,s úfYaI mqj;a
Mar 03, 2020 10:20 am
fldúâ khskaàka fyj;a fldfrdakd ffjrih wdidokh jQ m%:u Y%S ,dxlslhd ms<sn| b;d
jeä úia;r
Jan 23, 2020 03:19 pm
ckjdß ui oy;=ka jeks i÷od wÆhu Y%S ,dxlsl mqrjeishl= ñ,dfkda k.rfha
jeä úia;r
Nov 27, 2019 10:09 am
hqfrdamd yjq,g whs;s fkdjk ;=kajk f,dalfha rgj,ska b;d,sh⁣g ixl%uKh jQ msßia kS;s .; ls&szli
jeä úia;r
Recently Added Teledrama
Doramadalawa
26-05-2020
Derana 360
25-05-2020
Hiru TV News 9.55
25-05-2020
Derana News 10.00 PM
25-05-2020
Sirasa News 1st 10.00
25-05-2020
Kaakadeshaya
25-05-2020
Me Adarayai
25-05-2020
Heily Episode 90
25-05-2020
Sihinayaka Seya Episode 327
25-05-2020
Electrolysis
25-05-2020
Adarei Man Adarei Episode 1164
25-05-2020
Isuru Bhawana (40)
25-05-2020
Rupavahini News 8.00 PM
25-05-2020
Eka Gei Minissu (11)
25-05-2020
Eka Gei Minissu (10)
25-05-2020
Ahas Maliga (591)
25-05-2020
Live at 8
25-05-2020
Unlimited Sathuta
25-05-2020
Neela Pabalu (495)
25-05-2020
Maddahana (09)
25-05-2020
Deweni Inima (825)
25-05-2020
Soduru Sithaththi (11)
25-05-2020
Ras - Epiosde 65
25-05-2020
Karuwala Gedara Episode 28
25-05-2020
Gamunu Maharaja SE 01 EP 30
25-05-2020
Praveena 2
25-05-2020
Sihina Sappuwa - Episode 06
25-05-2020
Aladin Episode 176
25-05-2020
Shakthi News 8.00 PM
25-05-2020
Sal Mal Aramaya (45)
25-05-2020
Hathe Kalliya (264)
25-05-2020
ITN News
25-05-2020
Dawasa
25-05-2020
Sirasa News 7.00
25-05-2020
Muthu Pihathu (07)
25-05-2020
Siyatha News 6.00
25-05-2020
Panditha Rama (298)
25-05-2020
Season Ticket (210)
25-05-2020
Hiru TV NEWS 6:55 PM
25-05-2020
Rantharu (09)
25-05-2020
Derana News 6.55
25-05-2020
Breaking News
25-05-2020
Muthu Ahura (520)
25-05-2020
Soorayangeth Sooraya (1007)
25-05-2020
Ahi Pillamak Yata (05)
25-05-2020
Sidu (988)
25-05-2020
Lunch Time Tamil News
25-05-2020
Rupavahini 12.30 News
25-05-2020
Unlimited Sajeewitha
25-05-2020
Aasa (98)
25-05-2020
Live at 12
25-05-2020
Siyatha News 12.00
25-05-2020
Hathweni Peya
25-05-2020
Ada Derana Lunch Time News
25-05-2020
Ganga Dige (30)
25-05-2020
Sirasa Lunch Time News
25-05-2020
ITN News 12.00
25-05-2020
Hiru TV News 11.55
25-05-2020
Television Iskole
25-05-2020
Prithimath Jiwithayakata
25-05-2020
Daham Sithuwili
25-05-2020
Theeranaya
25-05-2020
Salanhanthe (05)
25-05-2020
Siyatha Paththare
25-05-2020
Adaraniya Purnima (195)
25-05-2020
Ehipassiko
25-05-2020
Tharu Walalla
25-05-2020
Derana Aruna
25-05-2020
Swarnavahini Paththare
25-05-2020
Siyatha News 06.00 AM
25-05-2020
Pathikada
25-05-2020
News1st Breakfast News
25-05-2020
Breakfast News Tamil
25-05-2020
Good Morning Sri Lanka
24-05-2020
Hard Talk
24-05-2020
Corona Outbreak
24-05-2020
Little Star Season 10
24-05-2020
Derana Champion Stars
24-05-2020
Copy Chat
24-05-2020
Theeranaya
24-05-2020
Sihinayaki Re
24-05-2020
Hitha Illana Tharu
24-05-2020
Evolution
24-05-2020
Derana News 10.00 PM
24-05-2020
Hiru TV NEWS 9:55 PM
24-05-2020
Siyatha News 9.30 PM
24-05-2020
Sirasa News 1st 10.00
24-05-2020
Himanthara Episode 08
24-05-2020
Sihina Genena Kumariye Episode 36
24-05-2020
Mini Pahana Obai (135)
24-05-2020
Ravana 2 (12)
24-05-2020
Rupavahini News 8.00 PM
24-05-2020
Sansararanya Asabada (37)
24-05-2020
Live at 8
24-05-2020
Giridevi Episode 18
24-05-2020
Shakthi News 8.00 PM
24-05-2020
Sinhala News
Hiru TV News 9.55
25-05-2020
Derana News 10.00 PM
25-05-2020
Sirasa News 1st 10.00
25-05-2020
Rupavahini News 8.00 PM
25-05-2020
English and Tamil news
Shakthi News 8.00 PM
25-05-2020
Shakthi News 8.00 PM
24-05-2020
Shakthi News 8.00 PM
23-05-2020
Shakthi News 8.00 PM
21-05-2020
Politics
Derana 360
25-05-2020
Dawasa
25-05-2020
Hathweni Peya
25-05-2020
Theeranaya
25-05-2020
Sinhala Films
Sri Lankan Entertainment
Kaakadeshaya
25-05-2020
Electrolysis
25-05-2020
Unlimited Sathuta
25-05-2020
Unlimited Sajeewitha
25-05-2020
Reality Show
Derana Champion Stars
24-05-2020
Derana 60 Plus Season 03
24-05-2020
Derana Dream Star Season 09
24-05-2020
Little Star Season 10
23-05-2020
Musical Programme
Himanthara
Himanthara
24-05-2020
Himanthara
23-05-2020
Himanthara
22-03-2020
Himanthara
21-03-2020
Praveena 2
Praveena 2
25-05-2020
Praveena 2
22-05-2020
Praveena 2
21-05-2020
Praveena 2
19-03-2020
Sihina Sappuwa
Sihina Sappuwa
25-05-2020
Sihina Sappuwa
23-05-2020
Sihina Sappuwa
22-05-2020
Sihina Sappuwa
21-05-2020
Ahi Pillamak Yata
Ahi Pillamak Yata
25-05-2020
Ahi Pillamak Yata
22-05-2020
Ahi Pillamak Yata
21-05-2020
Ahi Pillamak Yata
19-05-2020
Sal Mal Aramaya
Sal Mal Aramaya
25-05-2020
Sal Mal Aramaya
22-05-2020
Sal Mal Aramaya
21-05-2020
Sal Mal Aramaya
20-05-2020
Muthu Pihathu
Muthu Pihathu
25-05-2020
Muthu Pihathu
22-05-2020
Muthu Pihathu
21-05-2020
Muthu Pihathu
20-05-2020
Eka Gei Minissu
Eka Gei Minissu
25-05-2020
Eka Gei Minissu
25-05-2020
Eka Gei Minissu
22-05-2020
Eka Gei Minissu
21-05-2020
Rantharu
Rantharu
25-05-2020
Rantharu
22-05-2020
Rantharu
21-05-2020
Rantharu
20-05-2020
Soduru Sithaththi
Soduru Sithaththi
25-05-2020
Soduru Sithaththi
22-05-2020
Soduru Sithaththi
21-05-2020
Soduru Sithaththi
20-05-2020
Panditha Rama
Panditha Rama
25-05-2020
Panditha Rama
22-05-2020
Panditha Rama
21-05-2020
Panditha Rama
20-05-2020
Maddahana
Maddahana
25-05-2020
Maddahana
22-05-2020
Maddahana
21-05-2020
Maddahana
19-05-2020
Himathuhina
Himathuhina
17-05-2020
Himathuhina
16-05-2020
Himathuhina
16-05-2020
Himathuhina
15-05-2020
Adarawanthiyo
Adarawanthiyo
22-05-2020
Adarawanthiyo
21-05-2020
Adarawanthiyo
20-05-2020
Adarawanthiyo
19-05-2020
Punchi Weerayoo
Punchi Weerayoo
14-05-2020
Punchi Weerayoo
13-05-2020
Punchi Weerayoo
12-05-2020
Punchi Weerayoo
11-05-2020
Karuwala Gedara
Karuwala Gedara
25-05-2020
Karuwala Gedara
22-05-2020
Karuwala Gedara
21-05-2020
Karuwala Gedara
20-05-2020
Gamunu Maharaja
Gamunu Maharaja
25-05-2020
Gamunu Maharaja
22-05-2020
Gamunu Maharaja
21-05-2020
Gamunu Maharaja
20-05-2020
Sakuge Kathawa
Sakuge Kathawa
22-05-2020
Sakuge Kathawa
20-05-2020
Sakuge Kathawa
06-05-2020
Sakuge Kathawa
05-05-2020
Sanda Pini Wessa
Sanda Pini Wessa
22-05-2020
Sanda Pini Wessa
20-05-2020
Sanda Pini Wessa
19-05-2020
Sanda Pini Wessa
12-05-2020
Sillara Samanallu
Sillara Samanallu
20-05-2020
Sillara Samanallu
06-05-2020
Sillara Samanallu
06-05-2020
Sillara Samanallu
05-05-2020
Gimhanaye Sanda
Gimhanaye Sanda
06-04-2020
Gimhanaye Sanda
24-04-2018
Gimhanaye Sanda
23-04-2018
Gimhanaye Sanda
20-04-2018
Wes
Wes
22-05-2020
Wes
20-05-2020
Wes
20-05-2020
Wes
15-05-2020
Arungal
Arungal
23-05-2020
Arungal
16-05-2020
Arungal
10-05-2020
Arungal
09-05-2020
Giridevi
Giridevi
24-05-2020
Giridevi
23-05-2020
Giridevi
17-05-2020
Giridevi
16-05-2020
Kelehanda
Kelehanda
12-04-2020
Kelehanda
11-04-2020
Kelehanda
05-04-2020
Kelehanda
04-04-2020
Giridevi
Giridevi
24-05-2020
Giridevi
23-05-2020
Giridevi
17-05-2020
Giridevi
16-05-2020
Ran Thili Wawa
Ran Thili Wawa
19-04-2020
Ran Thili Wawa
18-04-2020
Ran Thili Wawa
12-04-2020
Ran Thili Wawa
11-04-2020
Isuru Bhawana
Isuru Bhawana
25-05-2020
Isuru Bhawana
22-05-2020
Isuru Bhawana
21-05-2020
Isuru Bhawana
20-05-2020
Bithusithuwam
Bithusithuwam
12-04-2020
Bithusithuwam
10-04-2020
Bithusithuwam
09-04-2020
Bithusithuwam
08-04-2020
Awanaduwaka Satahan
Awanaduwaka Satahan
12-04-2020
Awanaduwaka Satahan
11-04-2020
Awanaduwaka Satahan
05-04-2020
Awanaduwaka Satahan
04-04-2020
Ravana
Ravana
24-05-2020
Ravana
23-05-2020
Ravana
17-05-2020
Ravana
16-05-2020
Himanthara
Himanthara
24-05-2020
Himanthara
23-05-2020
Himanthara
22-03-2020
Himanthara
21-03-2020
Dangale
Dangale
03-04-2020
Dangale
02-04-2020
Dangale
01-04-2020
Dangale
31-03-2020
Kinduradari
Kinduradari
10-04-2020
Kinduradari
09-04-2020
Kinduradari
08-04-2020
Kinduradari
07-04-2020
Black Town Story
Black Town Story
26-04-2020
Black Town Story
25-04-2020
Black Town Story
19-04-2020
Black Town Story
18-04-2020
Sanda Wimana
Sanda Wimana
14-05-2020
Sanda Wimana
13-05-2020
Sanda Wimana
12-05-2020
Sanda Wimana
11-05-2020
VOC
VOC
24-03-2020
VOC
23-03-2020
VOC
20-03-2020
VOC
19-03-2020
Walakulu Dorin Galanna
Walakulu Dorin Galanna
08-05-2020
Walakulu Dorin Galanna
07-05-2020
Walakulu Dorin Galanna
05-05-2020
Walakulu Dorin Galanna
04-05-2020
Sihini
Sihini
14-04-2020
Sihini
10-04-2020
Sihini
09-04-2020
Sihini
08-04-2020
Sal Mal Aramaya
Sal Mal Aramaya
25-05-2020
Sal Mal Aramaya
22-05-2020
Sal Mal Aramaya
21-05-2020
Sal Mal Aramaya
20-05-2020
Sihina Genena Kumariye
Sihina Genena Kumariye
24-05-2020
Sihina Genena Kumariye
23-05-2020
Sihina Genena Kumariye
17-05-2020
Sihina Genena Kumariye
16-05-2020
Sith Ahasa
Sith Ahasa
24-03-2020
Sith Ahasa
23-03-2020
Sith Ahasa
20-03-2020
Sith Ahasa
19-03-2020
Ithin Api Katha Karamu
Ithin Api Katha Karamu
21-03-2020
Ithin Api Katha Karamu
17-03-2020
Ithin Api Katha Karamu
16-03-2020
Ithin Api Katha Karamu
15-03-2020
Sansararanya Asabada
Sansararanya Asabada
24-05-2020
Sansararanya Asabada
23-05-2020
Sansararanya Asabada
17-05-2020
Sansararanya Asabada
16-05-2020
Thanamalvila Kollek
Thanamalvila Kollek
24-05-2020
Thanamalvila Kollek
23-05-2020
Thanamalvila Kollek
17-05-2020
Thanamalvila Kollek
16-05-2020
Sudeera
Sudeera
24-03-2020
Sudeera
23-03-2020
Sudeera
22-03-2020
Sudeera
21-03-2020
Ras
Ras
25-05-2020
Ras
22-05-2020
Ras
21-05-2020
Ras
20-05-2020
Aasa
Aasa
25-05-2020
Aasa
22-05-2020
Aasa
22-05-2020
Aasa
21-05-2020
Diya Matha Ruwa
Diya Matha Ruwa
24-03-2020
Diya Matha Ruwa
23-03-2020
Diya Matha Ruwa
20-03-2020
Diya Matha Ruwa
19-03-2020
Sithaththi
Sithaththi
22-04-2020
Sithaththi
21-04-2020
Sithaththi
15-04-2020
Sithaththi
14-04-2020
Madol Kele Weerayo
Madol Kele Weerayo
20-03-2020
Madol Kele Weerayo
19-03-2020
Madol Kele Weerayo
18-03-2020
Madol Kele Weerayo
17-03-2020
Hiru Awidin
Hiru Awidin
28-04-2020
Hiru Awidin
27-04-2020
Hiru Awidin
24-04-2020
Hiru Awidin
23-04-2020
T20
T20
24-03-2020
T20
23-03-2020
T20
20-03-2020
T20
20-03-2020
Heily
Heily
25-05-2020
Heily
03-04-2020
Heily
02-04-2020
Heily
01-04-2020
Lansupathiniyo
Lansupathiniyo
03-04-2020
Lansupathiniyo
02-04-2020
Lansupathiniyo
01-04-2020
Lansupathiniyo
31-03-2020
Hadawathe Kathawa
Hadawathe Kathawa
03-04-2020
Hadawathe Kathawa
02-04-2020
Hadawathe Kathawa
01-04-2020
Hadawathe Kathawa
31-03-2020
Adaraniya Purnima
Adaraniya Purnima
25-05-2020
Adaraniya Purnima
24-05-2020
Adaraniya Purnima
23-05-2020
Adaraniya Purnima
22-05-2020
Aeya
Aeya
03-04-2020
Aeya
02-04-2020
Aeya
01-04-2020
Aeya
31-03-2020
Sakala Guru
Sakala Guru
16-04-2020
Sakala Guru
15-04-2020
Sakala Guru
14-04-2020
Sakala Guru
09-04-2020
Diriya Doni
Diriya Doni
05-04-2020
Diriya Doni
04-04-2020
Diriya Doni
29-03-2020
Diriya Doni
28-03-2020
Aladin
Aladin
25-05-2020
Aladin
22-05-2020
Aladin
21-05-2020
Aladin
20-05-2020
Queen
Queen
03-04-2020
Queen
02-04-2020
Queen
01-04-2020
Queen
31-03-2020
Season Ticket
Season Ticket
25-05-2020
Season Ticket
22-05-2020
Season Ticket
21-05-2020
Season Ticket
19-05-2020
Hathe Kalliya
Hathe Kalliya
25-05-2020
Hathe Kalliya
22-05-2020
Hathe Kalliya
20-05-2020
Hathe Kalliya
18-05-2020
Nihanda Doni
Nihanda Doni
24-05-2020
Nihanda Doni
24-05-2020
Nihanda Doni
23-05-2020
Nihanda Doni
29-03-2020
Sihinayaka Seya
Sihinayaka Seya
25-05-2020
Sihinayaka Seya
22-05-2020
Sihinayaka Seya
21-05-2020
Sihinayaka Seya
20-05-2020
Sangeethe
Sangeethe
06-04-2020
Sangeethe
03-04-2020
Sangeethe
02-04-2020
Sangeethe
01-04-2020
Mini Pahana Obai
Mini Pahana Obai
24-05-2020
Mini Pahana Obai
23-05-2020
Mini Pahana Obai
17-05-2020
Mini Pahana Obai
16-05-2020
Neela Pabalu
Neela Pabalu
25-05-2020
Neela Pabalu
22-05-2020
Neela Pabalu
21-05-2020
Neela Pabalu
20-05-2020
Muthu Ahura
Muthu Ahura
25-05-2020
Muthu Ahura
22-05-2020
Muthu Ahura
21-05-2020
Muthu Ahura
20-05-2020
Ahas Maliga
Ahas Maliga
25-05-2020
Ahas Maliga
22-05-2020
Ahas Maliga
21-05-2020
Ahas Maliga
20-05-2020
Deweni Inima
Deweni Inima
25-05-2020
Deweni Inima
22-05-2020
Deweni Inima
21-05-2020
Deweni Inima
20-05-2020
Sidu
Sidu
25-05-2020
Sidu
22-05-2020
Sidu
21-05-2020
Sidu
20-05-2020
Soorayangeth Sooraya
Soorayangeth Sooraya
25-05-2020
Soorayangeth Sooraya
22-05-2020
Soorayangeth Sooraya
21-05-2020
Soorayangeth Sooraya
20-05-2020
Adarei Man Adarei
Adarei Man Adarei
25-05-2020
Adarei Man Adarei
22-05-2020
Adarei Man Adarei
21-05-2020
Adarei Man Adarei
20-05-2020
HathDinnath Tharu
HathDinnath Tharu
02-02-2019
HathDinnath Tharu
26-01-2019
HathDinnath Tharu
12-01-2019
HathDinnath Tharu
29-12-2018
Me Adarayai
Me Adarayai
25-05-2020
Me Adarayai
22-05-2020
Me Adarayai
20-05-2020
Me Adarayai
19-05-2020
Ridma Rathriya
Ridma Rathriya
23-05-2020
Ridma Rathriya
17-05-2020
Ridma Rathriya
10-05-2020
Ridma Rathriya
21-03-2020
Balumgala - Neth FM
Balumgala - Neth FM
20-05-2020
Balumgala - Neth FM
20-05-2020
Balumgala - Neth FM
15-05-2020
Balumgala - Neth FM
14-05-2020
Little Star
Little Star
24-05-2020
Little Star
07-12-2019
Little Star
03-11-2018
Little Star
27-10-2018
Kopi Kade...
Kopi Kade...
20-05-2020
Kopi Kade...
20-05-2020
Kopi Kade...
13-05-2020
Kopi Kade...
06-05-2020
Atapattama...
Atapattama...
20-05-2020
Atapattama...
13-05-2020
Atapattama...
06-05-2020
Atapattama...
29-04-2020
Doramadalawa
Doramadalawa
26-05-2020
Doramadalawa
19-05-2020
Doramadalawa
18-05-2020
Doramadalawa
11-05-2020
Chat and Music
Chat and Music
22-05-2020
Chat and Music
22-05-2020
Chat and Music
01-05-2020
Chat and Music
14-03-2020
Copy Chat
Copy Chat
24-05-2020
Copy Chat
17-05-2020
Copy Chat
10-05-2020
Copy Chat
04-05-2020
Ladies Corner...
Ladies Corner...
25-05-2020
Ladies Corner...
24-05-2020
Ladies Corner...
24-05-2020
Ladies Corner...
21-05-2020
Sports
Sports
05-03-2020
Sports
02-03-2020
Sports
29-02-2020
Sports
27-02-2020
Dharma Deshana
poyaday
25-05-2020
poyaday
25-05-2020
poyaday
24-05-2020
poyaday
24-05-2020
Cartoon
Kids 1st
08-08-2019
Punchi Panchi
14-01-2019
Kids 1st
10-06-2018
Kids 1st
09-06-2018
Sinhala Video Songs
Sinhala Video Songs
13-05-2020
Sinhala Video Songs
13-05-2020
Sinhala Video Songs
13-05-2020
Sinhala Video Songs
08-05-2020
Live Show...
Live Show...
15-02-2020
Live Show...
15-02-2020
Live Show...
15-02-2020
Live Show...
07-02-2020
Mp3 Sinhala Songs
Complete Teledrama